Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej – OKAWANGO

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Wydawnictwem Nowa Era organizują Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej – OKAWANGO skierowany do uczniów szkół średnich. W tym roku odbędzie się IV edycja tego konkursu.

Etap I Do 30 listopada 2021 r. – wstępne zgłoszenia uczestnictwa (mile widziane wcześniejsze – pozwoli nam to lepiej przygotować logistykę)

Do 15 stycznia 2022 r. – samodzielne wykonanie prac konkursowych oraz przesłanie ich (zgodna wersja papierowa i elektroniczna) na adres organizatora – z dopiskiem „konkurs OKAWANGO”.

Styczeń/luty 2022 r. – ocena nadesłanych prac konkursowych.

Luty 2022 r. – ogłoszenie wyników I etapu oraz ustalenie listy rankingowej dla osób zakwalifikowanych do II finałowego etapu.

TEMATY PRAC NA I ETAP KONKURSU !!!

PROJEKT I: Geologiczny “geocaching” – geologiczny rajd po okolicy, którą znam

PROJEKT II: W oczekiwaniu na kolejne globalne ochłodzenie – co wiesz o dawnych zlodowaceniach w Twojej okolicy i jakie ślady po sobie zostawiły

PROJEKT III: W poszukiwaniu wody – zasoby wodne Twojej okolicy okiem geologa

 

Etap II

Odbywa się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu (np. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach) i obejmuje:

a. część pisemną – zakres wiedzy geologicznej obecny w założeniach programowych dla szkół średnich; zakres wiedzy wykraczający poza założenia programowe szkół średnich; zakres wiedzy w polecanej przez Organizatora literaturze oraz zasobach internetowych; rokrocznie zakres wymaganej wiedzy będzie podlegał modyfikacjom – szczegółowe wytyczne Organizator będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej i propagował dalej za pomocą np. portali społecznościowych (np. Facebook).

b. część ustną (np. w formule prezentacji) – dla wszystkich uczestników lub uczestników wyłonionych przez Organizatora na podstawie części pisemnej – szczegóły będą zamieszczane rokrocznie na stronie internetowej Organizatora lub/i w portalach społecznościowych (np. Facebook).

c. Organizator dopuszcza inną możliwość przeprowadzenia II etapu Konkursu – w takim przypadku uczestnicy oraz ich opiekunowie/nauczyciele powiadomieni zostaną z rozsądnym wyprzedzeniem.

Wyniki z części pisemnej i ustnej decydują o ostatecznym miejscu na liście rankingowej uczestników Konkursu OKAWANGO.

Komisja Konkursowa decyduje o przyznaniu tytułu „Laureata OKAWANGO” oraz tytułu „Finalisty OKAWANGO” (pod warunkiem, że uzyskał co najmniej 30% sumy punktów możliwych do zdobycia w etapie finałowym)

NAGRODY Laureaci OKAWANGO mogą dostać się na studia wyższe na kierunki geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując maksymalną liczbę punków w PROCEDURZE kwalifikacyjnej.

Finaliści OKAWANGO uzyskują ułatwienia w procedurze kwalifikacyjnej na kierunkach geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim w postaci maksymalnej liczby punktów Z PRZEDMIOTU Geografia.

Uczestnicy II-go etapu oraz nauczyciele opiekunowie, mogą otrzymać dodatkowe nagrody ufundowane przez darczyńców i sponsorów Konkursu OKAWANGO.

Więcej informacji, materiały do pobrania, proponowane publikacje i regulamin znajdziecie na stronie Wydziału Geologii