Projekt Unijny – Szkoła Badaczy

Wsparcie projektu skierowane zostanie do 1721 uczniów śródmiejskich szkół w tym do Zespołu Szkół nr 22.Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.W ramach projektu uczniowie będą mieli okazję wziąć udział m.in. w zajęciach rozwijających z języka angielskiego,  niemieckiego, matematyki czy przedsiębiorczości. Zaplanowane w projekcie działania służyć będą kształtowaniu u uczniów umiejętności przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy. Projekt koncentruje się także na rozwoju postaw aktualnie oczekiwanych przez pracodawców tj. przedsiębiorczości, umiejętności pracy zespołowej, kreatywności oraz innowacyjności.Wsparcie unijne umożliwi także zakup wyposażenia sal w laptopy, tablety, tablice multimedialne, projektory, książki,filmy czy gry dydaktyczne. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje i regulamin prjektu znajdą Państwo w zakładce Projekty Unijne na naszej stronie. W plikach szkoły W dzienniku elektronicznym LIbrus znajduje się aktualny harmonogram wszystkich zajęć realizowanych w Liceum oraz Technikum.