Regulamin szkolnego konkursu poprawności językowej

Regulamin Szkolnego Konkursu Poprawności Językowej

„Z polszczyzną za pan brat”

 

 

Organizatorzy Konkursu pragną przyczynić się do rozbudzenia zainteresowania młodzieży językiem ojczystym oraz zachęcić do posługiwania się poprawną polszczyzną na co dzień.

 

Cele konkursu:

 

 1. Głównym celem konkursu jest umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności językowych oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.
 2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych uczniów.
 3. Doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się poprawną polszczyzną poprzez odpowiedni dobór form wypowiedzi i środków językowych.
 4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania, gromadzenia i porządkowania informacji z różnych źródeł.
 5. Ćwiczenie umiejętności uważnego czytania poleceń.

 

Opis konkursu

 

 • Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I LO.
 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Uczniowie będą rywalizować ze sobą, rozwiązując test sprawdzający wiadomości z zakresu kultury języka, ortografii i interpunkcji.
 • Zadania mają charakter zamknięty.
 • Czas pisania testu: 25 minut.
 • W przypadku uzyskania przez uczniów wielu identycznych wyników Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania dogrywki w podobnej formie.
 • W przypadku uzyskania dwóch lub trzech identycznych wyników brany będzie pod uwagę czas wykonania testu.

 

Przebieg konkursu:

 

 

Nagrody:

 

 • Uczestnicy Konkursu, którzy uzyskają trzy najlepsze wyniki – otrzymają nagrody i dyplomy z wyszczególnieniem zajętych miejsc.
 • Zdobywca I miejsca otrzyma cząstkową ocenę celującą z języka polskiego, dyplom oraz nagrodę książkową.
 • Laureaci II i III miejsca otrzymają cząstkowe oceny celujące z języka polskiego i upominki.
 • Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w czerwcu 2021r.

 

Zakres treści:

 

Zagadnienia poprawnościowe opracowano zgodnie z następującymi pozycjami:

Polszczyzna płata nam figle, Poradnik językowy dla każdego, pod red. Jerzego Podrackiego, Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa 1993.

– Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Redaktor naukowy prof. Andrzej Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

– Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Opracowanie zasad pisowni i interpunkcji polskiej prof. Edward Polański. Redaktor naukowy prof. Edward Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

– Język polski. Poradnik prof. Markowskiego. Problemy językowe i gramatyczne współczesnego Polaka, Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa.

 

Zachęcamy do przypomnienia zasad ortograficznych, interpunkcyjnych oraz szeroko pojętej kultury języka.

Przygotowując się do konkursu warto skorzystać z poniższych adresów stron internetowych:

 

– sjp.pwn.pl/poradnia

– sjp.pwn.pl/

– poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/

– www.wsjp.pl/

– gramatyki.uw.edu.pl/

– polszczyzna.pl/

nadwyraz.com/blog/blog-ubierz-sie-w-slowa/100-najczesciej-popelnianych-bledow-jezykowych-w-internecie-oficjalny-raport-ranking

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!

Nauczycielki języka polskiego