Zasady rekrutacji

Najniższa liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do Liceum w roku szkolnym 2021/2022:

KLASA 1A (MAT-FIZ-ANG) 155,9 pkt

KLASA 1B (MAT-GEO-ANG) 158,49 pkt

KLASA 1C (J.POL-HIS-WOS) 153,4 pkt

KLASA 1D (BIOL-CHEM-MAT) 156,1 pkt

KLASA 1E (J.POL-J.HISZP-J.ANG) 154,9 pkt

Od 23 lipca godz. 8:00 do 30 lipca godz.15:00 kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły składając w sekretariacie:

1.  oryginał świadectwa ukończenia szkoły
2.  oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3. wypełniony kwestionariusz (do pobrania ze strony)
4.  karta zdrowia
5.  dwa zdjęcia do legitymacji

Dokumenty należy dostarczyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu 9:00-15:00.

Uwaga!

Wraz z oryginałami dokumentów należy dostarczyć dwa zdjęcia do legitymacji ucznia oraz kartę zdrowia.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków drogą elektroniczną na:

adres: rekrutacja.zs22@konopczynski.com

REGULAMIN REKRUTACJI

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

WYKAZ PALCÓWEK REALIZUJĄCYCH
BADANIA LEKARSKIE

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe