Rozporządzenie MEN z dnia 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 2) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1481)

Egzaminy maturalne obowiązkowe:

USTNE:

 • jęz. polski (nie określa się poziomu egzaminu);
 • jęz. obcy nowożytny (nie określa się poziomu egzaminu)

PISEMNE:

 • jęz. polski (poziom podstawowy)
 • jęz. obcy nowożytny (poziom podstawowy) – WYBRANY JĘZYK OBCY, TAKI SAM JAK W CZĘŚĆI USTNEJ
 • matematyka (poziom podstawowy)
 • jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

 • Do 30 września 2020 r. uczeń składa wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dyrektora szkoły.
 • Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2020/2021 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – może je zgłosić do 7 lutego 2021 r. w ostatecznej deklaracji.

Komu przysługuje dostosowanie waurnków i/lub form egzaminu maturalnego?

Dostosowanie warunków i/lub form przyznawane jest osobom- na podstawie odpowiedniej dokumentacji osobom, które:
 • posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
 • posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • posiadają orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • posiadają zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
 • posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • w roku szkolnym 2020/2021 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
  • trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
  • zaburzenia komunikacji językowej
  • sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemiec), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Załączniki do pobrania:

E8 EM Komunikat o harmonogramie

E8 EM Komunikat o przyborach

EM Komunikat o dostosowaniach

EM Komunikat o egzaminie z informatyki

EM informacja txt